Menu

Stäng

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftkvaliteten i byggnaden är god.

Vad innebär OVK-kontrollen?

OVK-kontrollen utförs av en certifierad besiktningsman och innebär att ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras och utvärderas. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att ventilationsanläggningen är dimensionerad korrekt, att fläktar och kanaler är rena samt att luftflödet är tillräckligt.

Vilka byggnader omfattas av OVK?

Alla ventilationsanläggningar i offentliga byggnader och bostadsrättsföreningar omfattas av OVK. Kontrollen ska utföras regelbundet och frekvensen beror på byggnadens användning och storlek.

Varför är OVK viktigt?

En fungerande ventilation är viktig för att säkerställa en god inomhusmiljö. Om ventilationssystemet inte fungerar som det ska kan det leda till fuktproblem, mögelbildning och dålig luftkvalitet. OVK-kontrollen är ett viktigt verktyg för att upptäcka och åtgärda problem i ventilationssystemet innan det leder till hälsoproblem för de som vistas i byggnaden.

Vad händer om man inte utför OVK-kontrollen?

Om man inte utför OVK-kontrollen kan det leda till böter och i värsta fall kan byggnaden stängas av myndigheterna. Dessutom kan brister i ventilationssystemet leda till hälsoproblem för de som vistas i byggnaden.
Sammanfattningsvis är OVK en viktig åtgärd för att säkerställa en god inomhusmiljö och undvika hälsoproblem. Kontrollen ska utföras regelbundet och av en certifierad besiktningsman.